Fotboll och futsal i gymnasieskolan

På gymnasienivå finns det idrottsutbildningar som är nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) för elitsatsande ungdomar. Det finns också lokala idrottsutbildningar (LIU) som alla gymnasier kan bedriva, och som är ett bra alternativ för NIU-gymnasier.

Här kan du läsa mer om de olika varianterna av gymnasieutbildning med fotbolls- och futsalprofil.

SvFF och dess distriktsförbund utfärdar ett intyg för gymnasieskolor med fotbollsprofil (LIU) som uppfyller SvFF:s kriterier för profilering.

Avsikten med intyget är att säkra kvaliteten på de gymnasieskolor som erbjuder fotbollsprofil inom kurserna Idrott och hälsa Idrottsspecialicering 1 och 2

Intyget omprövas inför varje nytt läsår.

Kriterier för intyget

Studieplan

SvFF:s rekommendation är att skolan följer SvFF:s studieplan ("Studieplan för LIU") för Idrott och hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll), men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan.

Lektioner/träning (teori och praktik)

Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan kl. 08-12. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning 1 gång/vecka ska ingå.

Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning A ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B Ungdom.

Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Målvaktstränarutbildning B.

Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

Samverkan

Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträff minst en (1) gång per läsår med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.

Intyget omprövas inför varje nytt läsår. Ansökan om förnyat intyg görs via formuläret (länk nedan) och går till berört distriktsförbund.

SvFF och distrikten har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – fotbollsgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökning för hösten 2022

Ansökningsperioden för fotboll- och futsalgymnasier hösten 2022 öppnar den 1 september 2021. Sista ansökningsdagen är 1 december 2021.

För mer information om antagning och antagningsrutiner för NIU, samt hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Glöm inte att lämna din vanliga ansökan till gymnasieskolan hos din skolas studie- och yrkesvägledare.

Certifierade NIU-fotbollsgymnasier läsåret 2021/22

Informationen kommer att uppdateras när det blivit klart vilka gymnasier som fått klartecken för NIU futsal (prel. start HT 2021).

Futsal växer så det knakar, i Sverige och internationellt. Cirka 700 föreningar bedriver futsalverksamhet runt om i landet. Det ökade intresset gör att efterfrågan blir större, något vi behöver möta för att ge våra unga futsalspelare möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

För att nå internationella framgångar i framtiden krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga futsalspelare. Gymnasier med nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande futsalungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottsförmåga och med bra förutsättningar att kombinera studier och futsal.

Ambitionen är att de första gymnasierna med NIU futsal ska komma igång hösten 2021, och att du kan söka redan under denna höst (2020 - se ansökan nedan) för ht-21.

SvFF har utsett de gymnasieskolor som får anordna Nationell idrottsutbildning – futsalgymnasium. Skolorna har även godkänts av Skolverket.

Antagningen sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida). Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-futsalgymnasium.

För mer information om hur ansökning och antagning sker vid respektive skola, kontakta det aktuella gymnasiet (lista hittar du längre ner på denna sida).

Ansökan sker en gång per år. 

Ansökning för hösten 2022

Ansökningsperioden för fotboll- och futsalgymnasier hösten 2022 öppnar den 1 september 2021. Sista ansökningsdagen är 1 december 2021.

För mer information om antagning och antagningsrutiner för NIU, samt hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Glöm inte att lämna din vanliga ansökan till gymnasieskolan hos din skolas studie- och yrkesvägledare.

SvFF kommer att starta ett futsalgymnasium HT 2021. Eftersom hela idrottsgymnasiesystemet kommer att ses över inför läsåret 2024/25, så kommer vi inte att starta flera NIU-futsalgymnasier innan det.

Det kommer att finnas en hel del lokala futsalgymnasier (LIU-futsal) som du som elev kan söka, mer info kring dessa gymnasier kommer att finnas på vår hemsida under hösten 2021.

NIU-futsalgymnasium

  • Göteborg - Katrinelundsgymnasiet och Bernadottesgymnasiet, Göteborg, Anders Norén

Här hittar du kontaktpersoner för skolansvariga i respektive fotbollsdistrikt.

Kontakt skolfotboll och -futsal