Rapport från SvFF:s Representantskap 2021

SvFF:s Representantskap 2021, mötet där tävlingsregler, representationsbestämmelser och andra tävlingsrelaterade frågor behandlas, genomfördes i Solna fredag 26 november. Fjolårets möte genomfördes digitalt, men till stor glädje kunde årets möte genomföras på traditionellt sätt.

Livlig diskussion om damseriepyramiden

Den fråga som debatterades flitigast under årets Representantskap var de föreslagna förändringarna i damseriepyramiden, att division 1 damer till säsongen 2023 bestå av tre serier med 14 lag och att säsongen 2022 blir ett övergångsår för när det gäller upp- och nedflyttning av lag till division 1. En förändring som innebär att serieseger i division 1 ger direkt avancemang till Elitettan utan kvalspel.

Blekinges FF yrkade att frågan skulle återremitteras för vidare utredning, men förbundsstyrelsens ovan beskrivna förslag antogs efter rösträkning. (29 JA, 12 NEJ, 1 AVSTOD)
Västerbottens FF yrkade vidare att division 1 damer även fortsättningsvis skulle spelas med sex serier à tolv lag, men det yrkandet avslogs.

Regelverket kring ackumulation av varningar

Viss diskussion förekom även när det gäller förändring av regelverket kring ackumulering av varningar. Förslaget innebär i korthet att regeln i 5 kap. 6 § TB om att tre varningar i olika matcher ingåendes i samma tävling leder till en matchs avstängning justeras på så sätt att det ges möjlighet till ett ”frikort” för spelare som efter första men innan tredje varningen underlåter att dra på sig en varning under tio matcher i rad.

Justeringen syftar till att minska risken för att spelare som endast ådragit sig ett fåtal varningar under ett betydande antal matcher blir avstängda i avgörande matcher under slutskedet av en tävling. Därtill syftar justeringen till att minska risken för att spelare mot slutet av en tävling tar en taktisk tredje varning för att bli avstängd i ”rätt” match.

Göteborgs FF framförde i samband med diskussionen ett tilläggsyrkande om att SDF ska få fatta egna beslut i frågan för sina egna tävlingar, vilket också bifölls av Representantskapet.

Nationell utbildningsersättning

I ytterligare en fråga antogs ett tilläggsyrkande. Förbundsstyrelsen återrapporterade utredningen om de nationella utbildningsersättningarna och styrelsens rapport (bl a om utökat IT-stöd) och förslag till beslut antogs. Preskriptionstiden ändras från två till fem år och reglerna om dröjsmålsavgift ändras till att det i stället ska utgå dröjsmålsränta vid försenad betalning som beräknas enligt räntelagen. I förslaget ingick även beslut om oförändrade ersättningsnivåer.

Västergötlands FF yrkade att Representantskapet utöver det beslutade också skulle utreda frågan ytterligare mot bakgrund av att man upplever att moderföreningar kan behöva ytterligare stöd för att säkra sin rätt till ersättning i samband med övergångar som omfattas av reglerna kring utbildningsersättning.

Stor enighet

När det gäller samtliga beslutspunkter i övrigt biföll Representantskapet Förbundsstyrelsens förslag ograverade så som de förelagts mötet. (Se Föredragningslistan nedan.)

Ett av dessa beslut gäller att Förbundsstyrelsen under säsongen 2022 har rätt att fatta beslut om tillfälliga regeländringar med anledning av den pandemiska situationen i Sverige samt rätt att besluta om ett eventuellt införande av VAR i elitfotbollen.

Läs mer: