Utredningsrapport om elitdomarärendet

Svenska Fotbollförbundet har mottagit chefsrådmannen Dag Cohens rapport om förbundets hantering av ett ärende rörande en elitfotbollsdomare, som sedermera dömdes till fängelsestraff för ekonomisk brottslighet.

Uppdraget har varit att så långt som möjligt klarlägga hur Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som organisation fått kännedom om och hanterat uppgifter om elitdomaren och ta ställning till hur SvFF som organisation borde ha hanterat dessa, samt att föreslå hur SvFF som organisation kan hantera liknande situationer i framtiden. I rapporten konstaterar Dag Cohen bland annat att personer knutna till SvFF i högre grad behöver vara medvetna om risker i organisationen/verksamheten och att detta inte minst gäller domarverksamheten.

Bakgrunden är att en person under ett antal år fram till hösten 2020 hade elitdomaruppdrag inom SvFF, kort tid därefter dömdes personen ifråga till ett långt fängelsestraff för ekonomisk brottslighet. Det står klart att ett flertal uppgifter som talade för att personen befann sig i en utsatt ekonomisk situation varit kända under en längre tid, innan personen blev berövad friheten och då hen fortfarande verkade som fotbollsdomare. Med vetskap om flertalet uppgifter borde en samlad bedömning genomförts som gjort att rimliga åtgärder vidtagits. Dessa brister behöver åtgärdas, särskilt då ekonomiska problem är en riskfaktor för exempelvis matchfixning, och med tanke på fotbollsdomarens centrala roll i detta avseende.

Information som framkommit om personen borde hanterats på ett bättre sätt. Här bör understrykas att det inte finns belägg för att domaren varit inblandad i manipulation av matcher men att vissa riskfaktorer borde ha fångats upp och hanterats. Vidare borde ett bättre stöd till olika berörda personer säkerställts.[TT1] 

Det finns skäl att kortfattat redogöra för hur SvFF:s organisation för hanteringen av domarfrågor ser ut. Domarkommittén (DK) tillsätts av och rapporterar till Förbundsstyrelsen (FS). DK har ett brett uppdrag och flera ansvarsområden vad gäller domarverksamheten. En viktig uppgift är att klassificera fotbollsdomare på högre nivå[TT2]  och att varje år bestämma vilka domare som ska döma i vilken serie. DK kan när som helst bestämma att en fotbollsdomare inte får döma under viss tid, vilket leder till ett formellt beslut som i praktiken inte kan överklagas. Ledamöterna i FS och DK är förtroendevalda och utgör delar av SvFF:s förtroendemannaorganisation. SvFF har emellertid också en tjänstemannaorganisation där det bland annat finns en Tävlingsavdelning, HR-funktion, Ekonomiavdelning samt avdelning för Juridik och Säkerhet (J&S) som på olika sätt varit involverade i detta ärende.

Under Tävlingsavdelningen sorterar den så kallade Domargruppen (DG) som i stor utsträckning samverkar med Domarkommittén. DG har ansvar för den mer operativa och dagliga fotbollsdomarverksamheten medan DK har ansvarar för frågor av mer övergripande karaktär. Avdelningen J&S ansvarar för såväl förebyggande arbete mot matchfixning, som utredningar av misstänkt manipulation.

Det framgår av rapporten att flera betydelsefulla uppgifter varit kända inom SvFF:s organisation och att dessa borde hanterats på ett bättre sätt. Information borde ha tagits vidare och en samlad bedömning av den borde ha gjorts, vilket i sin tur borde fört med sig att rimliga åtgärder vidtogs. Mot denna bakgrund bör SvFF bland annat:

  • se över sina utbildningar om matchfixning så att riskfaktorer uppmärksammas mer,
  • överväga om viss information om fotbollsdomare bör rapporteras till en central funktion så att en samlad bedömning av olika uppgifter kan göras,
  • arbeta med att uppmärksamma risker kring fotbollsdomare, och
  • överväga att införa kriterier för den lämplighetsbedömning av fotbollsdomare som sker så att det blir tydligare såväl vilka krav som kan ställas på en fotbollsdomare som vad som bör upp-märksammas angående honom eller henne.

Dag Cohen kommenterar:

– Det har stått mig helt fritt att bestämma vilket material jag skulle hämta in och vilka personer jag skulle tala med. SvFF har dock tillhandahållit visst skriftligt material som kunde vara betydelsefullt för mig att gå igenom samt lämnat information om vissa personer som kunde vara relevanta för mig att tala med. Jag har haft en kontaktperson hos SvFF som har bistått mig med kontaktuppgifter och en del underlag som jag har efterfrågat. Tillsammans med min utredningssekreterare har jag intervjuat något mer än 20 personer. Vi har talat med elitfotbollsdomare, domarcoacher, förtroendevalda inom SvFF och tjänstemän på olika nivåer inom SvFF. Det är mina självständigt genomförda analyser och slutsatser som återfinns i rapporten. SvFF har inte getts möjlighet att ha synpunkter på rapportens innehåll. Jag vill särskilt understryka att SvFF inte på något sätt har försökt påverka vare sig analyserna eller slutsatserna.

Svenska Fotbollförbundet kommer nu att utvärdera såväl rapporten och dess slutsatser i sin helhet, som möjligheterna att införa de åtgärder (eller delar av dessa) som föreslås. Dag Cohens rekommendation är att betydande delar av rapporten inte bör offentliggöras både utifrån risk för förtal (5 kap. 1 § brottsbalken) och allmän hänsyn till personlig integritet. SvFF har därför valt att publicera denna sammanfattning, och inte slutrapporten i sin helhet.