Förslag till utveckling av spelarutbildningen

I augusti samlas representanter för svensk fotboll till den årliga ordförandekonferensen där ett av ämnena är utveckling av svensk fotbolls spelarutbildning. En rad förslag läggs fram inom ramen för Spelarutbildningen – en helhet 2.0, med det samlade syftet att säkra goda utvecklingsmöjligheter för spelarutbildning i hela landet.

Spelarutbildningen – en helhet är svensk fotbolls modell för spelarutbildning. Denna version av arbetet (SUB 2.0) har samtidigt knutit samman den direkta spelarutbildningen med bl.a. ut- och fortbildning av ledare samt föreningsutveckling. Många av de förslag, beskrivningar och ansatser som tas upp i denna text bör i ljuset av detta ses som initiativ kopplade till bredare fotbollsutveckling.
Arbetet har präglats av delaktighet och transparens. Ca 70 personer från olika delar av fotbollssverige har varit aktiva i projektet.

Spelarutbildningen – en helhet utvärderades 2019/2020 och det är denna analys som är bakgrunden till SUB 2.0. I utvärderingen beskrivs ett antal utmaningar för dagens spelarutbildning och projektet har haft ambitionen att finna lösningar för att höja och kvalitetssäkra framtidens spelarutbildning och fotbollsutveckling.

Det fastställs i SUB 2.0 sju övergripande riktlinjer som genomsyrar samtliga förslag. Det har även tagits fram en ny modell för att beskriva spelarens olika utvecklingsmiljöer och utvecklingsresor. Den viktigaste utgångspunkten för arbetet har varit att ha föreningarna och föreningsledaren i fokus samt att ha en förståelse för att en välfungerande förening med väl utbildade ledare skapar en god utvecklingsmiljö för spelarna.

Behovet av att svensk fotboll ska kunna fatta beslut baserad på bästa möjliga evidens fastslås av SUB 2.0. Det finns därför orsak att fördjupat se över fotbollens nuvarande möjlighet att mäta och dra slutsatser av data och statistik, samt att förstärka våra initiativ kring forskning och beprövad erfarenhet.

Kopplat till föreningsmiljöerna betonas behovet av en ökad kunskap och kompetens (mottagarkapacitet) hos föreningarna. Detta behövs för att det ska kunna skapas fler goda och hälsosamma utvecklingsmiljöer. Här föreslås en ny funktion - Fotbollsutvecklare i förening - vara lösningen. Vidare föreslås ett fokus på framtagande av nationella strategier och modeller kring tränarfortbildning, koordinering och dialog med andra idrotter samt relationer mellan föreningar. Det föreslås även en fortsatt satsning på diplomering och certifiering av föreningar.

Det föreslås att förbundsorganisationen struktureras om för att nå ut till föreningarna (genom NaFu, Fotbollsansvariga och Fotbollsutvecklare med kompletterande funktioner). Här blir samverkan mellan SvFF och SDF avgörande. Det föreslås därutöver bl.a. att SvFF tar över ansvaret för urvalsprocessen till landslaget och att utvecklingslägret för 15-åringar regionaliseras.

Avslutningsvis kan sägas att SUB 2.0 också betonar vikten av samverkan mellan förbund och elitförberedande föreningar och att arbetet med skolmiljöerna bör prioriteras. Det har även identifierats vissa områden (bl.a. matchmiljöer, motionsfotboll och genusfrågor) där svensk fotboll fördjupat behöver arbeta vidare med analys och utveckling.

Sammantaget föreslår Spelarutbildningen 15 förslag av olika karaktär med det samlade syftet att säkra goda utvecklingsmöjligheter i hela landet.

Läs mer