Inbjudan till SvFF:s PRO-utbildning för tränare 2021-22

Svenska Fotbollförbundets 13:e upplaga av PRO-utbildningen för tränare, ”UEFA PRO License Diploma”, planeras starta den 15-19 februari 2021. Kursen är öppen för maximalt 10 deltagare. Senaste ansökningsdag är fredag 20 november 2020.

Kursort

Bosön Lidingö, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, där samtliga gemensamma kurstillfällen, ca 40 dagar under 2 år, kommer att vara förlagda.

Antagningskriterier/målgrupp

Formell behörighet

Sökanden ska vara innehavare av UEFA A-diplom (Avancerad kurs).

Målgrupp för utbildningen och värdering av tränarmeriter

Utöver den formella behörigheten (SvFF:s A diplom) kommer SvFF att göra en meritvärdering av varje sökande där tränarerfarenheter från elit- eller hög nationell nivå premieras.
Vi vill särskilt betona att kursens målgrupp är tränare på professionell/semi-professionell nivå. Meriter från enbart lägre förbundsserier är inte konkurrenskraftiga i detta sammanhang. Det gäller även instruktörer som enbart är verksamma vid fotbollsgymnasier, kursinstruktörer, futsaltränare eller individuella spelarutbildare.

Ett huvudansvar för eget klubblag prioriteras.

I ansökan ska de fem senaste årens tränaruppdrag redovisas.

OBS! Var noga med att tydligt ange såväl årtal, divisionsnivå samt vilken funktion av tränaruppdrag som åberopas, exempelvis huvudansvarig, assisterande eller annan funktion.
Uppgifterna kommer att kontrolleras!

Närvarokrav och övriga förutsättningar

SvFF:s Pro-utbildning består av drygt 40 schemalagda gemensamma kursdagar under de två kalenderår som utbildningen pågår. Merparten av dessa kursdagar ligger redan under det första kursåret 2021.
Utöver dessa tillkommer ett antal handledarbesök/utbildningsdagar i deltagarens klubbmiljö. Vid dessa besök ska obligatoriska arbetsuppgifter redovisas i såväl teori som praktik, vilket normalt sker med den egna spelartruppen.

Pro-utbildningen kan dock genomföras även om du som deltagare hamnar i ett läge där ansvar för ett eget lag saknas under pågående kurs. De obligatoriska uppgifterna i klubbmiljö som nämns ovan kan då ske med hjälp av en tillfällig spelartrupp på lägst U19-nivå. Detta är en viktig förutsättning att känna till då det åligger varje deltagare att själv ansvara för att ett lag, eller spelartrupp finns tillgänglig vid dessa tillfällen.

Datum för hembesöken ligger utanför de gemensamma kursdagarna och tidpunkt för dessa bestäms i samråd mellan respektive kursdeltagare och dennes handledare.

Kursen förutsätter 100 % närvaro

I enlighet med UEFA:s Coaching Convention (UEFA:s regelverk) medges ingen frånvaro för fotbollsaktiviteter (matcher, träningar, läger o.dyl.) eller annat arbete. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser, fordras komplettering i efterhand.

I dessa fall ska kursledningen informeras varefter beslut om komplettering meddelas. Observera att detta även kan ske på egen bekostnad, utöver kursavgiften, om det t.ex. medför extra kostnader för SvFF.

”Fotbollsdagbok/loggbok”

Den slutliga examen för PRO-licens förutsätter ett fördjupningsarbete - ”Fotbollsdagbok/loggbok”. Detta är ett individuellt arbete som innebär att samtliga kursdeltagare ska föra en detaljerad dokumentation av den dagliga verksamheten i sitt eget klubblag samt en allmän beskrivning av tränarskapet. Dagboken/loggboken förs under vårsäsongen 2022 (år 2). Saknas tränaruppdrag under denna period senareläggs dagboksuppgiften till ett kommande år/tillfälle.

OBS! UEFA:s regelverk innebär att samtliga kursmoment i Pro-utbildningen ska vara genomförda och godkända senast inom fyra år (48 månader) från det att kursen startar.
Om 48-månadersgränsen överskrids ogiltigförklaras utbildningen i formell mening, d v s Pro-licensen uteblir!

Arbetet under PRO-kursen förutsätter att kursdeltagaren har tillgång till egen bärbar dator då en betydande del av undervisningen sker i datormiljö. En viss datorvana bör finnas för de vanligaste programmen som Word, PowerPoint och Excel.

Ekonomi

Kursavgiften är 120 000:-.

Då utbildningen pågår under två kalenderår kommer avgiften att faktureras med 50 % under 2021 och resterade del under 2022.
Avgiften inkluderar samtliga programkostnader, instruktörer, externa föreläsare, kursdokumentation/litteratur samt kost och logi i dubbelrum.
Däremot ingår inte resekostnader till och från de gemensamma kurstillfällena på Bosön.

Observera att frågan om mervärdesskatt (moms) för såväl SvFF som själva kursen är under utredning. Inget beslut är dock fattat, men sökanden bör vara förhandsinformerad för den händelse det skulle inträffa under perioden.

Preliminär studieplan för 2021-22

  • 210212-210219 - 5 dagar
  • 210322-210325 - 4 dagar
  • 210510-210513 - 4 dagar
  • 210919-210921 - 3 dagar
  • 211108-211111 - 4 dagar
  • 211206-211209 - 4 dagar
  • 210124-210127 - 4 dagar
  • 210221-210224 - 4 dagar
  • 211121-211124 - 4 dagar

OBS! Studieplanen är preliminär. Exakta kursdatum tillkännages efter antagning.

Ansökan - sista anmälningsdag

Ansökan görs digitalt i formulär här på svenskfotboll.se. -> Till ansökan

Komplett ifylld ansökan skickas till SvFF senast 20 november 2020.

Tränarmeriter som åberopas skall styrkas med intyg från berörda föreningar/arbetsgivare.
Ytterligare namnreferenser rekommenderas då SvFF lägger stor vikt vid granskningen av lämnade uppgifter.

Bilagan ”försäkran om betalning av kursavgift” skall scannas och skickas med personlig underskrift. Vi rekommenderar sökanden att bifoga denna bilaga samtidigt med ansökan, även om förbindelsen enbart gäller den som senare blir antagen.

Både försäkran om betalning och intyg om tränarmeriter kan laddas upp i ansökningsformuläret.

Antagningsbesked till de sökande kommer att lämnas under december månad 2020.

För mer information