Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ Sport är det specifika programmet för idrott. Ansvarig myndighet i Sverige är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Programmet stödjer projekt som snarare organiseras av organisationer än individer. De specifika målen för Erasmus+ Sport är att:

  • Ta itu med gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, som dopning, uppgjorda matcher och våld, samt alla former av intolerans och diskriminering
  • Främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten och parallella karriärer för idrottsutövare
  • Främja frivillig verksamhet inom idrott, tillsammans med social inkludering, lika möjligheter och medvetenhet om vikten av hälsofrämjande fysisk aktivitet genom ökat deltagande i och lika tillgång till idrott för alla.

Erasmus+ Sport organiseras i följande aktiviteter:

  • Samarbetspartnerskap för att främja idrottens integritet (bekämpa dopning och uppgjorda matcher, skydda barn), stödja innovativa metoder för att genomföra EU:s principer om god förvaltning inom idrott, EU-strategier inom social inkludering och lika möjligheter, uppmuntra deltagande i idrott och fysisk aktivitet (stödja genomförandet av EU:s riktlinjer för motion, volontärarbete, sysselsättning inom idrott samt idrottsutbildning) samt stödja genomförandet av EU:s riktlinjer om parallella karriärer för idrottsutövare. Dessa partnerskap omfattar även små samarbetspartnerskap som ska främja social inkludering och lika möjligheter inom idrott, främja europeiska traditionella idrotter och spel, öka mobiliteten för volontärer, tränare, ledare och personal inom ideella idrottsföreningar och skydda idrottsutövarna, särskilt de yngsta, från hälso- och säkerhetsrisker genom att förbättra tränings- och tävlingsvillkoren.
  • Ideella europeiska idrottsevenemang som ger bidrag till enskilda organisationer som ansvarar för att förbereda, organisera och följa upp ett visst evenemang. Den verksamhet som berörs är till exempel organisation av träningsaktiviteter för idrottsutövare och volontärer inför evenemanget, öppnings- och avslutningsceremonier, tävlingar, sidoverksamhet till idrottsevenemanget (konferenser, seminarier) samt genomförande av uppföljningsverksamhet såsom utvärderingar eller uppföljningsverksamheter.
  • Stärka det evidensbaserade beslutsunderlaget genom studier, uppgiftsinsamling, undersökningar, nätverk, konferenser och seminarier för att sprida goda exempel från programländer och idrottsorganisationer och förstärka nätverken på EU-nivå, så att nationella medlemmar av dessa nätverk kan dra nytta av synergieffekter och utbyten med sina partner.
  • Dialog med relevanta europeiska intressenter, främst EU:s årliga idrottsforum och stöd till idrottsevenemang som arrangeras av de EU-medlemsstater som innehar ordförandeskapet i EU. Andra ad hoc-möten och seminarier som är relevanta för att skapa en så bra dialog som möjligt med intressenterna inom idrott kan också anordnas vid behov.

Ansökningar

Ansökning en gång per år.

Stödet inom Erasmus+ Ung och Aktiv syftar till att stärka nyckelkompetenser, kunskaper och anställningsbarhet hos unga i Europa, att främja ungas sociala inkludering och välbefinnande samt främja ungas arbetsliv och ungdomspolitik på lokal, nationell och internationell nivå.  

  1. Mobilitet: här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten.
  2. Strategiska partnerskap: utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher.
  3. Påverka politiken: verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken, här ingår Möten mellan unga och beslutsfattare.

Bidrag till strukturerad dialog i form av möten eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Unga ska ha möjlighet att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken ska genomföras i Europa.

Ansökningar