Energi-initiativet i samarbete med Rexel Sverige AB

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har SvFF initierat Energi-initiativet. Målsättningen är att reducera energiförbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer resurser för barn- och ungdomsverksamheten.

Syfte

SvFF:s energi- och miljöpolicy slår fast att svensk fotboll ska vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det gäller därför att ta ett ökat ansvar för energianvändningen på våra fotbollsanläggningar. Detta kan ske genom att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så energieffektivt som möjligt.

Rexel Sverige AB är Officiell Energipartner till svensk fotboll. Tillsammans med dem har vi skapat ett "Energi-initiativ" med målsättning att reducera elförbrukningen vid föreningarnas anläggningar. Samarbetet med Rexel innebär i korthet att de går in och inventerar samt projekterar fotbollsanläggningar med innovativa och energisnåla lösningar. Initiativet bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer tid och resurser på att utbilda barn och ungdomar.

Vilka kan söka stöd?

För att beviljas stöd till "Energi-initiativet" ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själv, eller tillsammans med andra SvFF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

För de föreningar som beviljas stöd från "Energi-initiativet" börjar projektet med att det genomförs en kartläggning av anläggningens befintliga belysning. Syftet med kartläggningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Kartläggningen genomförs kostnadsfritt av vår energipartner Rexel som en del av samarbetet.

Stöd till energiprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek och finansiering av projekt

För år 2022 gäller att stöd till energiprojekt högst kan uppgå till 100 000 kronor per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Det finns även en miniminivå för projektets totala kostnad som detta år ligger på 50 000 kronor per anläggning.

När det gäller finansieringen av projekt ser vi gärna att stöd från "Energi-initiativet" kan kombineras med Riksidrottsförbundets projektstöd till anläggningar, kommunala bidrag eller andra sorters bidrag. De föreningar som beviljas bidrag kommer kontaktas av SvFF för att diskutera olika finansieringsalternativ. Rexel kan även erbjuda olika förmånliga finansieringslösningar.

Rexels insats

Rexel med sin kompetens och resurser medverkar i beviljade projekt med nedanstående insatser:

 • Energikalkyl för belysning samt möjligheter för lösningar av solenergi- och laddsystem för elbilar.
 • Stödjer installatör och Rexels samarbetspartner som offererar förslag till ny belysningsanläggning innehållande komplett projektering och energikalkyler.
 • Rexels installationspartner offererar och installerar framtagen lösning för energiprojekten med full support och stöd från Rexel.
 • Förser energiprojekten med prisvärt materiel från branschens ledande leverantörer som säkerställer ny och innovativ teknik.
 • Kan vara behjälpliga med finansieringslösningar av energiprojekten.

Mer information om Rexel hittar du här!

Ansökan

Med ansökan ska biläggas:

 • En presentation av projektet.
 • En grovt uppskattad kostnadskalkyl samt föreslag på finansiering.
 • En äganderättshandling eller ett nyttjanderättsavtal där det framgår att föreningen har ansvaret för anläggningen.
 • Föreningens energikostnader från föregående år.
 • Uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag.
 • Kontaktuppgifter till föreningen och dess kontaktperson.

SvFF:s anläggningskommitté kommer vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Beslut om bidrag kommer ske vid fyra tillfällen under år 2022. Dessa fyra beslutstillfällen är 10 februari, 19 maj, 22 september och 17 november.

Ansökan ska ställas till:

Svenska Fotbollförbundet
Att: Niklas Callenmark
Box 1216
171 23 Solna
E-post