Link

Ökad samverkan – aktuell status

I projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen har man kommit ytterligare ett steg längre i arbetet med att se över hur svensk fotboll bäst kan organisera sig för att ta till vara de gemensamma resurserna och tillföra resurser till fotbolls- och föreningsutveckling. I utredningsprocessen har man för våra 24 SDF nu presenterat mera konkreta arbetshypoteser på hur Fotbollssverige i framtiden skulle kunna samarbeta i större och starkare distrikt, allt för att öka den samlade nyttan för våra medlemsföreningar.

Projektgruppens uppdaterade arbetsmaterial har i månadsskiftet oktober-november presenterats vid två träffar, en med SvFF:s alla distriktsordföranden, en med alla kanslichefer. Som diskussionsunderlag finns förslag på geografiska indelningar med sju, åtta respektive nio distrikt i stället för 24. Det är de första arbetshypoteserna till ny geografi som prövas inom ramen för projektet och som kommer att bearbetas i den fortsatta processen.

Projektets ambition är att frigöra resurser så att vi kan få mer kraft i den uppsökande verksamheten oavsett var i landet en förening befinner sig.

Under den senaste månaden har en utförlig kostnads- och resursanalys gjorts utifrån data som redovisats av våra 24 distriktsförbund. Den analysen stärker de beräkningar som tidigare gjorts i projektarbetet, att förbättrat och utökat samarbete kring administrationen av svensk fotboll kan frigöra betydande resurser (ca 20 Mkr), som vi varje år i stället kan lägga på fotbolls- och föreningsutvecklande arbete närmare våra föreningar.

Tävlingsstruktur i större distrikt

Tävlingsverksamheten på lokal och regional nivå är intimt förknippad med distriktstillhörighet. I projektgruppen har en noggrann konsekvensanalys gjorts där man visar på några olika vägval som går att göra när det gäller tävlingsstruktur och administration. Distrikten ska, precis som idag, naturligtvis själva, med hjälp av sina föreningar, styra hur man vill utforma tävlingsstrukturen i en eventuellt ny framtida indelning.
Ett av vägvalen kan vara att fortsätta med den struktur som finns idag, alla distrikt behöver inte välja samma väg. Det viktiga är att föreningar nu kan få större valmöjlighet i hur man vill spela fotboll, som inte drivs av tidigare administrativa gränser.

Demokratisk modell

Inga förändringar när det gäller maktbalansen vid SvFF:s förbundsmöten föreslås. Distriktens totala andel av rösterna kommer även fortsättningsvis att vara 67 %.
Inom nya större distrikt ska de nuvarande SDF-områdenas representation i nya SDF-styrelser och kommittéer stadgeregleras.

Processen

Inom ramen för Mål och strategi för svensk fotboll 2018-22, som klubbades vid årsmötet 2018, fick Förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av svensk fotbolls organisation. De hypoteser som nu presenterats utgör, som sagt, diskussionsunderlag i det fortsatta utvecklings- och utredningsarbetet, som ska landa i ett slutligt förslag att ta ställning till senast vid förbundsårsmötet 2022.

Vi gör detta för att kunna investera i våra spelare, tränare och ledare – genom bättre stöd till föreningarna.

Projektarbetet går nu vidare med fler analyser och samtidigt kontinuerlig utvärdering av det som hittills arbetats fram. Närmast sker ytterligare fördjupning bland annat inom områden kopplat till ekonomi, bl.a. intäkter, och juridik i olika förändringsscenarier.

Med i det fortsatta arbetet framåt, där nästa avstämning sker i slutet av november, har projektgruppen nu också många värdefulla inspel från våra SDF-ordföranden och kanslichefer kring det som hittills presenterats.

Läs mer:

Här nedan finns länkar till det som tidigare kommunicerats på svenskfotboll.se kring Ökad samverkan i fotbollsrörelsen. Här finns också en faktaruta samt frågor och svar med mer information för dig som är intresserad.
Skulle du ha ytterligare frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Enklast sker det per mejl till projektgruppen.
Du kan också kontakta företrädare i ditt eget distriktsförbund.

FAKTA – Ökad samverkan i fotbollsrörelsen

Förbundsstyrelsens inriktning - "Större och starkare SDF"

(”ramverk” att ta fram ett förslag inom)

För att ta svensk fotboll till nästa nivå och nå vår vision, utan att förändra vår grundmodell som vi alla känner till och värnar om, ser Förbundsstyrelsen att alternativ 1 – Större och starkare SDF – är det bästa alternativet att ta fram ett förslag inom:

 • Mer resurser till tränar- och spelarutbildning, föreningsutveckling och domarverksamheten
 • Ökad lokal närvaro i termer av uppsökande verksamhet
 • Stärkt demokrati för föreningar genom jämn regional representation nationellt och möjlighet att öka lokalt engagemang (mer kompetens och resurser)
 • Möjlighet för en standardiserad kommittéstruktur regionalt och nationellt – med säkerställd regional representation i varje nationell kommitté
 • Snabbhet och kvalitet i hela landet – kan utveckla fotbollen mer effektivt och enhetligt
 • Bättre möjlighet att attrahera kompetens för framtiden (mer resurser och större och mer attraktiva organisationer för arbetssökande talanger och ideella krafter)
 • Förbättrad och förenklad styrning, administration, t.ex. IT och ekonomi, och kommunikation (mycket blir lättare och tydligare med färre, större och starkare SDF istället för 24)

Projektgruppen

E-post: samverkan@svenskfotboll.se

Bert Andersson, Förbundsstyrelsen, landsdelsrepresentant Götaland, ordf. Göteborgs FF, ordf. i projektgruppen

Jörgen Eriksson, Förbundsstyrelsen, 1:e vice ordf. SvFF, landsdelsrepresentant Norrland

Anette Karhu, Förbundsstyrelsen, landsdelsrepresentant Svealand, ordf. Örebro Läns FF

Håkan Sjöstrand, Generalsekreterare SvFF, Förbundsstyrelsen

Anders Hübinette, Chef Juridik och Säkerhet SvFF, Förbundsstyrelsen

Daniel Johnson, Avdelningschef Strategi och Innovation SvFF

Lars Helmersson, Tävlingschef SvFF

Läs mer/ladda ner

Frågor och svar 

Syftet är att utveckla SvFF:s verksamhet och organisation för att stärka distriktsverksamheten och öka den uppsökande verksamheten mot SvFF:s föreningar – vi gör detta för att kunna investera i våra spelare, tränare och ledare. För många fotbollskronor går idag till administration. Det behövs bättre samarbete, bättre arbetssätt och en mer optimal organisation för att skapa utökade möjligheter att investera tid, resurser och medel i svensk fotboll.

Vi började redan denna resa under 2015/2016 då SvFF såg över sin organisation centralt i Solna för att kunna öka SDF-anslaget med 100%. Nu är det dags att ta nästa steg och se över SDF-verksamheten - helt enligt SvFF:s strategi som klubbades igenom 2018.

Projektets ambition är att frigöra resurser så att vi kan få mer kraft i den uppsökande verksamheten oavsett var i landet en förening befinner sig. Praktiskt betyder det mer - och mer enhetligt - dagligt stöd inom fotbolls- och föreningsutveckling för föreningar. Istället för att administration görs x24 vill vi skapa mer kraft inom spelarutbildning, fler instruktörer och fler föreningsutvecklare. Vi vill också att föreningar i olika delar av Sverige ska få samma förutsättningar att stöd av sin SDF-organisation. Idag har våra SDF väldigt olika förutsättningar.

Tävlingsverksamheten på lokal och regional nivå är intimt förknippad med distriktstillhörighet. I projektgruppen har en noggrann konsekvensanalys gjorts där man visar på några olika vägval som går att göra när det gäller tävlingsstruktur och administration. Distrikten ska, precis som idag, naturligtvis själva, med hjälp av sina föreningar, styra hur man vill utforma tävlingsstrukturen i en eventuellt ny framtida indelning.
Ett av vägvalen kan vara att fortsätta med den struktur som finns idag, alla distrikt behöver inte välja samma väg. Det viktiga är att föreningar nu kan få större valmöjlighet i hur man vill spela fotboll, som inte drivs av tidigare administrativa gränser.

Efter diskussioner med alla SDF har Förbundsstyrelsen valt att skjuta på tidpunkten för beslut - nu kommer ett förslag att läggas fram senast på årsmötet 2022 istället för på årsmötet 2021.
Givetvis är vi flexibla med respekt för situationen och följer utvecklingen noggrant.

Ja, vi anser att det vore oansvarigt att pausa eller försena projektet ytterligare. Med de effekter som coronakrisen befaras få i samhället är det viktigare än någonsin att säkerställa en optimerad verksamhet i svensk fotboll, som på bästa sätt tillvaratar de resurser som står till vårt förfogande.

Ambitionen är att ett beslut innehåller förslag på en ny SDF-struktur, nationellt och regionalt, och en implementationsplan, inklusive eventuella ”övergångsmodeller”.

 • Alla 24 SDF-ordföranden och kanslichefer kommer att involveras vid flertalet tillfällen framåt. Två möten vardera och ett gemensamt möte under hösten, samt fler möten under vintern och våren 2021.
 • SEF- och EFD-styrelserna är representerade i Förbundsstyrelsen och separata diskussioner kommer att genomföras med intresseorganisationerna.
 • SvFF:s medlemsföreningar kommer att bli informerade regelbundet via nyhetsbrev under hösten 2020 och våren 2021 och olika typer av dialoger kommer att hållas med föreningar.
 • Projektgruppens e-postadress samverkan@svenskfotboll.se är ständigt öppen för frågor och funderingar, vi läser allt och svarar så fort vi kan.

Den genomgripande analys som gjorts hittills pekar på att fler SDF eller regioner än 7-9 blir svårt att motivera från ett förändringsperspektiv då det skulle ge för liten effekt på fotbolls- och föreningsutvecklingen, det vill säga medel till uppsökande verksamhet för våra föreningar.

Detsamma gäller färre än 7-9 SDF eller regioner, vilket också skulle innebära en större utmaning ur ett samordningsperspektiv då för stora områden skulle skapas.

Det finns hypoteser och tankar, men svaret är nej – det är ett arbete som kommer att göras tillsammans under den fortsatta processen under hösten.

Nej, det är inget centraliseringsprojekt. Ett av målen är ökad lokal närvaro inom vår kärnverksamhet genom bl.a. mer effektiva arbetssätt inom administration.

Nej, inget av alternativen är en kopia av någon annans modell. Vi har hämtat inspel, lärdomar och goda exempel från andra som inspiration och hjälp i vårt arbete. Alla modeller är anpassade till våra ambitioner och våra egna förutsättningar inom svensk fotboll.

Fram till 2023 händer ingenting alls. Givetvis har alla förtroendevalda en roll i större och starkare SDF. Representation från dagens SDF i ny modell ska till och med vara stadgereglerad. Under/efter 2023 kommer en del få en ny roll, tillhörighet eller titel. Våra förtroendevalda eldsjälar är det viktigaste vi har för fotbollens utveckling och demokrati.