Projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen förlängs

I samband med SvFF:s årsmöte i mars fick Förbundsstyrelsen uppdraget att senast den 15 september återkomma med besked om tidslinjen för den organisationsöversyn som sker inom ramen för projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen. Förbundsstyrelsen har nu vid möte den 30 juni beslutat att förlänga projektperioden fram till och med årsmötet 2023.

Organisationsöversynen är ett av de ämnen som kommer att avhandlas på SvFF:s ordförandekonferens i augusti och där utfallet av diskussionerna kommer att ge ytterligare vägledning till projektgruppen som leder utvecklingsarbetet framåt.

Sidan uppdaterad 2021-07-02

– Vi fick ett tydligt uppdrag av årsmötet och nu har vi fattat ett beslut som känns väldigt logiskt. Pandemin har hämmat den här processen och i en sån här viktig framtidsfråga för svensk fotboll är det oerhört viktigt att alla får komma till tals, att man får den tid man behöver för att göra sina överväganden och att vi i slutändan når så stor samsyn som det bara är möjligt kring de vägval som behöver göras för fotbollens bästa, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Det råder stor enighet kring bakgrund och syfte i det här arbetet, att vi behöver förbättra stödet till våra medlemsföreningar, men bland våra distriktsförbund finns det samtidigt också olika syn på vägen framåt. Jag ser med stor tillförsikt fram emot ordförandekonferensen och fortsatta diskussioner om hur vi tillsammans bäst använder de resurser vi har till förfogande i svensk fotboll och hur vi över tid kan omsätta det i så mycket utveckling som möjligt, säger projektgruppens ordförande Bert Andersson.

Bakgrund

Syftet med projektet är att förbättra stödet till SvFF:s föreningar. Det råder stor enighet om att det behövs mer kraft till uppsökande kärnverksamhet inom fotbolls- och föreningsutveckling. Flickor och pojkar ska ha lika goda förutsättningar att utvecklas till spelare, ledare och domare oavsett var i landet man befinner sig.

Antalet aktiva föreningar och antalet ungdoms- och seniorlag minskar. Behovet att värna våra föreningar är större än någonsin, men trots stort engagemang och stor vilja klarar många distriktsförbund idag inte av att utföra alla basuppgifter inom fotbolls-och föreningsutveckling. Vi möter inte våra föreningars behov i tillräckligt stor grad.

Det har gjorts ordentliga satsningar i fotbollsrörelsen under de senaste åren, men vi har inte nått den effekt vi önskar runt om i Fotbollssverige. För att adressera våra föreningars behov måste vi ta nästa steg i utvecklingen av våra arbetssätt för att möjliggöra ett mer optimalt samarbete och nyttja en större andel av våra resurser till medlemsnytta för våra föreningar.

Läget i projektarbetet

Våra distriktsförbund uttryckte under våren 2021 en önskan om att åter bredda utvärderingen av de möjliga vägvalen, fortfarande med utgångspunkten att förbättra stödet till våra föreningar.
Utöver det alternativ som projektgruppen lagt huvudfokus på tidigare, med färre och nya distriktskonstellationer, var önskan att även gå tillbaka och titta ytterligare dels på alternativet med nya samverkansformer inom ramen för dagens 24 distrikt, dels alternativet där distriktsorganisationen ersätts med nya former för föreningsdemokratin och där SvFF driver den dagliga verksamheten.

Projektgruppen menar att potentialen att uppnå syftet – att öka kraften inom fotbolls-och föreningsutveckling – skiljer sig en del mellan alternativen. Kortfattat utvärderar man av de tre modellerna så här:

 • Dagens struktur +
  Tar tillvara på dagens möjligheter inom digitalisering, samarbeten mellan distriktsförbund (SDF), samt att SDF frigör resurser i den mån de kan.
  Projektgruppen ser här utmaningar med att kunna öka kraften inom fotbolls- och föreningsutveckling utan någon förändring från dagens 24 SDF.
  Alla SDF kan heller inte frigöra resurser själva och alternativet innebär skattekonsekvenser (25% moms på tjänster mellan SDF) och komplexa gemensamma anställningar.
 • Färre och nya SDF
  Skapar nya möjligheter genom en större omvandling av resurser till fotbolls- och föreningsutveckling för våra föreningar och genom att skapa nya SDF med samlad administration.
  Projektgruppen ser bättre förutsättningar för en ökad genomförandekraft i SDF utan komplexa anställningsformer och skattekonsekvenser.
  Det finns vissa frågetecken gällande engagemanget hos dagens förtroendevalda att fortsatt verka i större geografiska områden.
 • Föreningarnas SvFF
  Erbjuder stor potential ur ett omvandlingsperspektiv då all administration kan samlas. (det finns inga SDF i detta alternativ, SvFF är arbetsgivare i hela landet)
  Dock är fördelarna teoretiska då de förutsätter mycket större engagemang från föreningar och omställningen skulle vara väldigt stor. Det är mycket tveksamt att det skulle vara genomförbart i närtid.

Vägen framåt

Sedan årsmötet i mars har projektgruppen genomfört möten med samtliga distriktsstyrelser och även med den referensgrupp som består av ett antal av distriktens kanslichefer. Utifrån dessa diskussioner är det tydligt att det råder samsyn kring bakgrundsbeskrivningar och syftet med projektet, men att det runt om i landet finns olika syn på de möjliga vägvalen framåt.

I Götaland finns distrikt som förespråkar både Dagens struktur + och Färre och nya SDF, i Svealand finns distrikt som inte tagit tydlig ställning samtidigt som några förespråkar en hybridlösning medan de allra flesta Norrlandsdistrikten förespråkar Dagens struktur +.

Läget i projektet har här beskrivits översiktligt. Deltagarna på ordförandekonferensen får ett omfattande underlag för inläsning inför de diskussioner som väntar i augusti.
Utfallet av diskussionerna kring de olika alternativen kommer att ge ytterligare vägledning till arbetet framåt där den nya ändpunkten för projektet nu alltså är årsmötet 2023. Först då kommer ett slutligt förslag till framtida organisation vara föremål för beslut.

Mer bakgrundsinformation:

Notera att de länkade artiklarna nedan beskriver status i projektet så som läget var vid respektive datum. På så sätt kan processen följas över tid.

Kontakt

Skulle du ha ytterligare frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig. Enklast sker det per mejl till projektgruppen.
Du kan också kontakta företrädare i ditt eget distriktsförbund.

Projektgruppen

Utökad sedan 21 januari 2021

E-post: samverkan@svenskfotboll.se

Bert Andersson, Förbundsstyrelsen, vice ordf. SvFF, ordf. Göteborgs FF, ordf. i projektgruppen

Tommy Andersson, Förbundsstyrelsen, landsdelsrepresentant Götaland, ordförande Blekinges FF

Nina Lindström, Förbundsstyrelsen, landsdelsrepresentant Svealand, ordförande Södermanlands FF

Lena Wallgren, Förbundsstyrelsen, landsdelsrepresentant Norrland, ordförande Medelpads FF

Jörgen Eriksson, f.d. ledamot Förbundsstyrelsen, f.d. ordf. Norrbottens FF

Anette Karhu, f.d. ledamot Förbundsstyrelsen, f.d. ordf. Örebro Läns FF

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare SvFF, Förbundsstyrelsen

Daniel Johnson, avdelningschef Strategi och Innovation SvFF

Lars Helmersson, strategisk utredare, f.d. tävlingschef SvFF

Milou Werth, verksamhetsutvecklare SvFF

Staffan Stjernholm, kommunikatör SvFF

Läs mer/ladda ner

Frågor och svar 

Syftet är att utveckla SvFF:s verksamhet och organisation för att stärka distriktsverksamheten och öka den uppsökande verksamheten mot SvFF:s föreningar – vi gör detta för att kunna investera i våra spelare, tränare och ledare. För många fotbollskronor går idag till administration. Det behövs bättre samarbete, bättre arbetssätt och en mer optimal organisation för att skapa utökade möjligheter att investera tid, resurser och medel i svensk fotboll.

Vi började redan denna resa under 2015/2016 då SvFF såg över sin organisation centralt i Solna för att kunna öka SDF-anslaget med 100%. Nu är det dags att ta nästa steg och se över SDF-verksamheten - helt enligt SvFF:s strategi som klubbades igenom 2018.

Projektets ambition är att frigöra resurser så att vi kan få mer kraft i den uppsökande verksamheten oavsett var i landet en förening befinner sig. Praktiskt betyder det mer - och mer enhetligt - dagligt stöd inom fotbolls- och föreningsutveckling för föreningar. Istället för att administration görs x24 vill vi skapa mer kraft inom spelarutbildning, fler instruktörer och fler föreningsutvecklare. Vi vill också att föreningar i olika delar av Sverige ska få samma förutsättningar att stöd av sin SDF-organisation. Idag har våra SDF väldigt olika förutsättningar.

Tävlingsverksamheten på lokal och regional nivå är intimt förknippad med distriktstillhörighet. I projektgruppen har en noggrann konsekvensanalys gjorts där man visar på några olika vägval som går att göra när det gäller tävlingsstruktur och administration. Distrikten ska, precis som idag, naturligtvis själva, med hjälp av sina föreningar, styra hur man vill utforma tävlingsstrukturen i en eventuellt ny framtida indelning.
Ett av vägvalen kan vara att fortsätta med den struktur som finns idag, alla distrikt behöver inte välja samma väg. Det viktiga är att föreningar nu kan få större valmöjlighet i hur man vill spela fotboll, som inte drivs av tidigare administrativa gränser.

Tidpunkten för beslut har, efter diskussioner med alla SDF, justerats. Den 30 juni beslutade Förbundsstyrelsen att skjuta fram beslutspunkten ytterligare till årsmötet 2023.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av årsmötet i mars 2021 återkomma med en uppdaterad tidsplan för projekt senast den 15 september 2021. Så har nu alltså redan skett.

Ja, vi anser att det vore oansvarigt att pausa eller försena projektet alltför mycket. Med de effekter som pandemin haft på samhället är det viktigare än någonsin att säkerställa en optimerad verksamhet i svensk fotboll, som på bästa sätt tillvaratar de resurser som står till vårt förfogande.

Samtidigt är det viktigt alla får komma till tals och får den tid som behövs för att göra sina överväganden fram emot ett beslut vid årsmötet 2023.

Ambitionen är att ett beslut innehåller förslag på en ny SDF-struktur, nationellt och regionalt, och en implementationsplan, inklusive eventuella ”övergångsmodeller”.

 • Alla 24 SDF-ordföranden och kanslichefer samt styrelser kommer att involveras vid ett flertal tillfällen. Närmast väntar en avstämning på ordförandekonferensen i augusti 2021.
 • SEF- och EFD-styrelserna är representerade i Förbundsstyrelsen och separata diskussioner kommer att genomföras med intresseorganisationerna.
 • SvFF:s medlemsföreningar kommer att bli informerade regelbundet via nyhetsbrev och olika typer av dialoger kommer att hållas med föreningar.
 • Projektgruppens e-postadress samverkan@svenskfotboll.se är ständigt öppen för frågor och funderingar, vi läser allt och svarar så fort vi kan.

Nej, det är inget centraliseringsprojekt. Ett av målen är ökad lokal närvaro inom vår kärnverksamhet genom bl.a. mer effektiva arbetssätt inom administration.

Nej, inget av alternativen är en kopia av någon annans modell. Vi har hämtat inspel, lärdomar och goda exempel från andra som inspiration och hjälp i vårt arbete. Alla modeller är anpassade till våra ambitioner och våra egna förutsättningar inom svensk fotboll.

Fram till 2023 händer ingenting alls. Under/efter 2023 kommer en eventuellt en del få en ny roll, tillhörighet eller titel - allt beroende på hur processen i organsationsöversynen utvecklas och vilka beslut som till slut fattas vid årsmötet 2023.
Våra förtroendevalda eldsjälar är det viktigaste vi har för fotbollens utveckling och demokrati.