Demokrati och delaktighet

Beskrivning

En framgångsrik förening är en lärande organisation som på alla nivåer präglas av kunskap, demokrati och delaktighet. Verksamheten utgår från stadgar för en ideell idrottsförening där man har en struktur för hur man ska leva upp till att vara en demokratisk organisation. Föreningen har också en tydlig plan för hur den under året ska se till att medlemmar ska kunna vara med och påverka frågor och beslut på olika nivåer i föreningen.

Människor vill i mindre utsträckning bli invalda i fasta kommittéstrukturer på obestämd tid. En framgångsrik förening har skapat flexibla möjligheter för människor att engagera sig i tydliga, konkreta och tidssatta uppdrag. Där föreningen har en plan för hur man ständigt jobbar med rekrytering. Den gör det möjligt för medlemmar att vara medskapande och att de lätt kan se vilka frågor och uppdrag som föreningen behöver människor som bidrar till. Föreningen har en organisation och arbetssätt som möjliggöra engagemang i en modern tid.

Målbild

"En diplomerad förening har stadgar som bygger på RF:s stadgemall och medlemskrav uppsatta av Svenska Fotbollförbundet. En diplomerad förening har en handlingsplan för hur medlemmar ska göras medbestämmande och ges utrymme att påverka föreningen under verksamhetsåret. En diplomerad förening har en plan för hur man tar tillvara på och ger medlemmar utrymme att engagera sig och bidra i olika frågor och uppgifter."

Kriterier att bedöma

 • Föreningen har stadgar som är korrekt upprättade utifrån RF:s stadgemall för idrottsförening
 • Föreningen lever upp till SvFF och RF:s krav för medlemskap för idrottsförening
 • Styrelseledamöterna är utbildade i Idrottens föreningslära
 • Föreningen har en plan för hur man arbetar med att engagera medlemmar i frågor och uppgifter
 • Föreningen har en plan för hur man ska göra medlemmar medbestämmande och få utrymme att påverka beslut

Verktyg

 • Idrottens föreningslära

Fördjupning kring föreningsjuridik

Stadgarna ska bygga på Riksidrottsförbundets stadgemall och måste innehålla:

 • Verksamhetsidé
 • Uppgifter om var föreningen hör hemma
 • En beskrivning om hur man blir medlem
 • Vilka förutsättningarna är för att utesluta medlem
 • En beskrivning av hur medlemsavgiften bestäms
 • Uppgifter om antal styrelseledamöter, revisorer och mandattid
 • En beskrivning av hur styrelsen väljs
 • Uppgifter om vad som krävs för att styrelsen ska kunna fatta beslut och hur det ska gå till
 • Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår
 • En beskrivning av hur man ska kalla till och hur beslut fattas på olika typer av föreningsmöten (ex årsmötet)
 • Vilka ärenden som ska finnas med på årsmötet
 • En beskrivning av hur man ska göra med föreningens tillgångar om föreningen behöver läggas ned

Officiell partner Diplomerad förening