Konstgräs

Utvecklingen av konstgräs går hela tiden framåt och är idag ett fullgott alternativ till naturgräs. Ett av de starkaste argumenten för att anlägga en konstgräsplan är att planen kan användas dagligen, oavsett väder, planen kan även nyttjas under ett större antal timmar per dag i jämförelse med en naturgräsplan.

I Svenska Fotbollförbundets skrift "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner" finns bra information att ta del av när man ska anlägga en konstgräsplan. Här finns en utförlig beskrivning av vad som bör beaktas vad gäller läge, uppbyggnad, utförande, dränering, miljö- och hållbarhetsfrågor och så vidare.

Policydokumentet för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan beskriver SvFF:s hållning. Bland dokumenten nedan finns också värdefulla råd vid köp/upphandling av konstgräs.

Skötsel

En konstgräsplan ska inte bara anläggas och användas, den ska också skötas och underhållas. En konstgräsplan kräver mindre både i kostnad och i tid för skötsel och underhåll, samt kan nyttjas mycket mer än en naturgräsplan. Men en konstgräsplan kräver precis som en naturgräsplan rätt skötsel och underhåll för att vara i bästa möjliga skick och får inte under några omständigheter tillåtas att förfalla.

Det förväntas att varje leverantör av konstgräs ger ägaren en skötsel- och underhållsmanual som beskriver hur planen ska skötas och underhållas för att givna garantier - livslängd, materialhållbarhet och spelegenskaper - ska upprätthållas. Den bör även innehålla en servicejournal/loggbok för att registrera dagligt arbete. Att driftspersonalen delges skötsel och underhållsinstruktioner är självklart.

Rätt skötsel och underhåll på en konstgräsmatta gör att leverantörens garantier gäller, den uppnår sin förväntade livslängd, och att investeringen lönar sig.

Läs mer: