Link

Hållbarhet - energi och miljö

Fotbollen är Sveriges största idrott med flest antal utövare. Med det kommer också ett stort ansvar när det gäller energiförbrukning och miljöpåverkan, framför allt kring våra anläggningar.

Policy för energi och miljö

SvFF:s allmänna policy för energi och miljö i svensk fotboll tar upp en rad områden med många konkreta mål och tips till åtgärder när det gäller vatten, ventilation, uppvärmning, maskinutrustning, återvinning, städ och tvätt, transporter, snöröjning med mera.

Miljöaspekter kring konstgräs

Anläggningsägare och verksamhetsutövare av en konstgräsplan måste följa miljölagstiftningen. Det innebär att vi har ett ansvar att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada för människors hälsa och miljön. I samma syfte skall yrkesmässig verksamhet använda bästa tillgängliga teknik.

Mycket av diskussionerna kring konstgräs och miljö handlar om granulat och mikroplaster. Nedan finns en samling dokument som tar upp olika aspekter kring dessa frågor.