Hållbarhet - energi och miljö

Fotbollen är Sveriges största idrott med flest antal utövare. Med det kommer också ett stort ansvar när det gäller energiförbrukning och miljöpåverkan, framför allt kring våra anläggningar.

Policy för energi och miljö

SvFF:s allmänna policy för energi och miljö i svensk fotboll tar upp en rad områden med många konkreta mål och tips till åtgärder när det gäller vatten, ventilation, uppvärmning, maskinutrustning, återvinning, städ och tvätt, transporter, snöröjning med mera.

Miljöaspekter kring idrottsplatser

En idrottsplats är oftast en välbesökt plats med många besökare. Vissa besökare tillbringar många många timmar på idrottsplatsen varje vecka. Detta gör att idrottsplatsen och därmed fotbollen ofta ger ifrån sig ett stort miljöavtryck. SvFF arbetar för att minska fotbollens miljöavtryck och göra idrottsplatserna bättre och trevligare. Här nedan finns ett antal dokument hur man kan göra för att förbättra idrottsplatserna och minska dess miljöavtryck, för både nyttjare, besökare och grannar.

Det finns ett dokument vid namn Trygga fotbollsmiljöer som handlar om hur vi kan skapa just trygga miljöer. Här finns också en Vägledning om buller från idrottsplatser. Vidare finns det ett dokument som heter Trafiksäkra & klimatsmarta transporter som handlar om hur man kan skapa en trafikpolicy i sin egen föreningen. Det finns även dokument som kan hjälpa till med att skapa en hållbar konsumtion vid inköp samt komma igång med källsortering. Det dokumentet heter just Hållbar konsumtion & källsortering. Slutligen finns det dokument med enkla tips på hur man kan göra för att energieffektivisera samt minska sitt klimatavtryck.

Miljöaspekter kring konstgräs

Anläggningsägare och verksamhetsutövare av en konstgräsplan måste följa miljölagstiftningen. Det innebär att vi har ett ansvar att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada för människors hälsa och miljön. I samma syfte skall yrkesmässig verksamhet använda bästa tillgängliga teknik.

Mycket av diskussionerna kring konstgräs och miljö handlar om granulat och mikroplaster. Nedan finns en samling dokument som tar upp olika aspekter kring dessa frågor.